Producenci

Partnerzy

KonsmetalValberg

Informacje i reklama

 

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego

www.sejfyzabezpieczenia.pl

 

§ 1. Definicje Regulaminu

Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

1. Regulamin - niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze sprzedażą.

2. Sklep - prowadzenie przez Sprzedającego sprzedaży Produktów w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej znajdującej się pod domeną www.sejfyzabezpieczenia.pl

3. Sprzedający – Mariusz Mikszewicz „MIKSZEWICZ” Mechaniczne Zabezpieczenia Skarbcowo-Bankowe, ul. Mickiewicza 26, 80-405 Gdańsk,  NIP: 957-000-95-86, Regon: 190248280.

4. Produkty – przedmioty oferowane i opisane szczegółowo na stronach Sklepu.

5. Klient - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Sklepu w ramach prowadzonej działalności            gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną korzystając z Sklepu oświadcza, iż posiada uprawnienie do reprezentowania osoby        prawnej w imieniu i na rzecz której działa.

6. Umowa - umowa sprzedaży, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia i jego zatwierdzenia zatwierdzenie przez Sprzedającego, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów.

7. Zamówienie - zgłoszenie chęci kupna Przedmiotu na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie Sklepu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Sklepie i wypełnienie następnie pojawiającego się     formularza zgłoszenia.

8. Konto - prowadzony dla Klienta przez Sprzedającego zbiór danych, obejmujących dane o Kliencie oraz historię jego działań w ramach Sklepu, zapisany w Profilu Użytkownika, w zakładce „Moje Konto”.

9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

11. BOK- biuro obsługi Klienta prowadzone przez Sprzedającego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej - biuro@mikszewicz.com.pl, Tel;+48 58 3460245 Tel kom; +48 604827439  pod adresem ul. Mickiewicza 26, 80-405 Gdańsk, 

11. Cookies- informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego                  Klienta.

 

§ 2. Przepisy ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Sklepu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

3. Klient składający Zamówienie w Sklepie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

4. Poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Sklepem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, którego przyczyną jest brak           spełnienia wymienionych wymagań technicznych.

6. Sprzedający dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Sklepu.

7. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Sklepu.

 

 

§ 3. Rejestracja w Sklepie

1. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.

2. Klientem lub osobą umocowaną do jego jednoosobowej reprezentacji może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna.

3. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny w zakładce, która znajduje się na pasku menu głównego (widoczny dla niezalogowanego Klienta na każdej podstronie), albo na stronie potwierdzenia zakupu Przedmiotów pojawiającej się po zatwierdzeniu Zawartości koszyka.

4. Po dokonaniu rejestracji z chwilą akceptacji Regulaminu, wprowadzeniu pozostałych danych i kodu z obrazka osoba staje się Klientem.

5. Na wskazany, w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta Sprzedający wysyła potwierdzenie rejestracji w Sklepie. Potwierdzenie zawiera link, po kliknięciu w który Klient dokonuje aktywacji Konta.

6. Klient otrzymuje dostęp do swojego Konta po podaniu loginu i hasła oraz po uzupełnieniu danych o imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres do wysyłki Przedmiotów zakupionych w ramach Sklepu.

7. Klient, mający zamiar korzystania z Sklepu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną uzupełnia dane o nazwę, siedzibę, adres siedziby oraz NIP podmiotu gospodarczego. Klient ten nie jest konsumentem w                   rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

8. W przypadku nie dokonania aktywacji w ciągu 24h Konto jest automatycznie usuwane.

9. Skuteczne dokonanie rejestracji w Sklepie i aktywacja Konta są równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usług prowadzonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

10. Klient może aktywować tylko jedno Konto dla swojego adresu poczty elektronicznej.

11. Sprzedający zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia umów sprzedaży Przedmiotów za pośrednictwem Sklepu.

12. Sprzedający umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy.

 

§4. Składanie zamówień.

1. Sprzedający na stronach Sklepu oferuje Produkty.

2. Każdy typ Produktu oferowany na stronach Sklepu opatrzony jest numerem katalogowym oraz posiada zdjęcie i opis składający się na: nazwę producenta, kod producenta, cenę netto, cenę brutto, dostępność w ofercie sprzedaży oraz specyfikację                   Produktu. Ceny prezentowane na stronach Sklepu nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Opisy i specyfikacje oferowanych Produktów pochodzą ze stron producentów lub ich przedstawicieli.

4. Zdjęcia Produktów przedstawiają wyłącznie poglądowo dany typ produktu (np. model asortymentu konkretnego producenta ) i nie stanowią integralnej części oferty. W przypadku jakichkolwiek niejasności Kupujący powinien skontaktować się z BOK.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane od godz. 10.00 następnego dnia roboczego.

6. Klient może dokonać zakupu Produktów przez złożenie zamówienia. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „potwierdź zakup z               obowiązkiem zapłaty”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

    Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego             Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia  Produktów w Sklepie.

7. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz odmowy jego realizacji bez podania przyczyny, w szczególności w razie wątpliwości, co do rzetelności Zamówienia.

9. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.

10. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności Klient dokonuje płatności w sposób przez siebie zadeklarowany.

11. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za Zamówienie:

                1. gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył              dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);

                2. przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką). W przypadku wyboru         przez Klienta metody płatności w formie płatności przed wysyłką, brak otrzymania płatności               na rachunek Sprzedającego w terminie 3 dni od                                złożenia zamówienia, spowoduje     anulowanie zamówienia.Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być         dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego, podany w wiadomości potwierdzającej     przyjęcie przez                                 Sprzedającego zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest zawrzeć          numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu.

                Właścicielem rachunku jest "MIKSZEWICZ" Mechaniczne Zabezpieczenia Skarbcowo-Bankowe, Bank ING Bank Śląski Numer rachunku: 27105017641000009133440223

                3. kartą kredytową lub e-transferem.

12. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu wysyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

13. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki.

14. W przypadku wyboru odbioru osobistego jako sposobu dostawy przesyłki Klientowi przysługuje możliwość uiszczenia ceny Zamówienia gotówką i odebrania Zamówienia w siedzibie Sprzedającego pod adresem: ul. Mickiewicza 26, 80-405 Gdańsk od                 poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, lecz nie wcześniej niż po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, że zamówienie jest gotowe do odbioru.

15. W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej jako sposobu dostawy przesyłki Klientowi przysługuje możliwość uiszczenia ceny Zamówienia Kurierowi na zasadach określonych w regulaminie Kuriera znajdującego się pod domeną www.patronservice.pl

16. Każda transakcja dokonana za pośrednictwem Sklepu jest potwierdzana fakturą VAT lub paragonem fiskalnym. Klient korzystający z Sklepu wyraża zgodę na dostarczenie faktury VAT w formie elektronicznej. Klient za pomocą formularza zamówienia                 zaznaczając odpowiednie okienko zażąda dostarczenia faktury w formie papierowej.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przelew, a cena Zamówienia nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.                   Sprzedający przed odstąpieniem od Umowy wezwie Klienta do wpłacenia ceny za pomocą wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta przy rejestracji Konta.

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Klient wybrał płatność gotówką jako sposób zapłaty i odbiór osobisty jako sposób dostawy, a następnie nie zgłosi się po odbiór Zamówienia pod adresem siedziby Sprzedającego w terminie         do 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy i powiadomienia, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Sprzedający przed odstąpieniem od Umowy wezwie Klienta do wpłacenia ceny i odbioru Zamówienia za pomocą wiadomości poczty elektronicznej           na adres podany przez Klienta przy rejestracji Konta.

 

§ 5. Realizacja zamówień i koszty wysyłki oraz sposoby doręczenia Produktu.

 1. Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia , rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 10 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy - w przypadku wyboru opcji "płatności przed wysyłką" realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Produkt oraz kosztów wysyłki za doręczenie Produktu. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 3. Koszt wysyłki Produktu ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Produkt. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika. Wyjątek od powyższej reguły stanowi doręczenie przesyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej, po uprzednim dokonaniu przez Klienta płatności przed wysyłką - wówczas koszt wysyłki ponosi  Sprzedający.
 4. Produkty są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy przewozowej Patron Service, według wyboru Klienta. Przewidywany czas doręczenia Produktu przez Pocztę Polską wynosi do 5 dni roboczych, natomiast przez przewoźnika 1 do 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania przesyłki. Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące formy i koszty wysyłki Produktu wskazane są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Wysyłka”.
 5. W przypadku doręczenia zamówionych przez Klienta Produktów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne jest uprzednie ustalenie warunków przesyłki z BOK, które uzależnione są od parametrów przesyłki i adresu doręczenia.
 6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym.
 7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres BOK
 8. Zamówienia w Sklepie realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.

 

 

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy - zwrotu

 1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej za pośrednictwem Sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w niniejszym Regulaminie oraz na Formularzu zwrotu - odstąpienia jaki przekazywany jest wraz z Produktem do Klienta.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu na adres BOK lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres BOK
 3. Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu dostępny jest jako załącznik do niniejszego regulaminu, oraz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
 5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Produktu innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w Sklepie. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Produktu przez Klienta do Sklepu.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającego Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Produktu do Sklepu.
 8. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Produktu do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi Poczta Polska z dokonaną przedpłatą za Produkt, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Produktu wskazany w ust. 8 powyżej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta. Szczegółowe koszty wysyłki Produktu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej Klient winien ustalić ze Sprzedającym za pośrednictwem BOK.

10. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta               dowodu odesłania Produktu skierowanego na adres poczty elektronicznej BOK

11. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.Zwracany Produkt musi być w stanie           niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne folie oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres BOK

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

§ 7. Pobieranie Danych

1. Sprzedający zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Sklepu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia sprzedaży w            ramach umowy.

2. Sprzedający umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw Sprzedającego, wynikających z rozwiązanej umowy.

3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i prawidłowe dostarczenie Produktów.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez             Sprzedającya Zamówienia.

6. Operator oświadcza, iż podczas korzystania z Sklepu w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies. Zapisanie Cookies nastąpi za uprzednią zgodą Użytkownika. Brak wyrażenia zgody na zapisanie Cookies wyklucza korzystanie z Sklepu.

7. Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

8. Zawartość Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z         Sklepu.

9. Sprzedający przechowuje Cookies na komputerach Klientów w celu:

a. Utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu),

b. Sprawdzenia tożsamości Klienta,

c. Lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta,

d. Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Klienta,

10. Sprzedający nie odpowiada za zawartość Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronie Sklepu.

 

§ 8. Ceny

1. Sprzedający na stronach Sklepu podaje cenny brutto oraz cenny netto każdego Produktu. Podane Ceny nie zawierają kosztów przesyłki Produktu do Klienta.

2. Wszystkie ceny znajdujące się na stronach Sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN)

 

§ 9. Reklamacje

 1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
 3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z Produktem lub dostępnego jako załącznik do niniejszego regulaminu, oraz odesłać wraz z reklamowanym Produktem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres BOK
 4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.
 5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
 6. Klient jeżeli Produkt ma wadę, może:
 7. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 8. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 9. chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  1. Klient, może zamiast zaproponowanego przez  Sprzedającya usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającya, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  3. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  4. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  5. żądać usunięcia wady.

10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

11. Jeśli Klient:

 1. żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady;
 2. zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Produktu

       Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do                      zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

12. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Produktu do Klienta obciąża Sprzedającego.

 

 

 

§ 10. Informacja dotycząca rozstrzygania sporów

 1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
 2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Sprzedający informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez Sprzedającyów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

 
PayPal